De fasen van het bereiken van een internationale overeenkomst

fasen van internationale overeenkomsten

De fase van de internationale overeenkomst omvat (1) de onderhandelingsfase, (2) de fase van de internationale overeenkomst, (3) de fase van ratificatie en de details staan ​​in dit artikel.

Mensen zijn geboren sociale wezens, hebben elkaar nodig. Dit is hetzelfde als een land dat verweven is met andere landen.

Maak tussen landen een van de beleidsmaatregelen die bindend kunnen zijn, namelijk internationale overeenkomsten. In deze overeenkomst zijn er een aantal zaken die vooraf bekend moeten zijn.

Definitie van internationale verdragen

Een internationaal verdrag is een overeenkomst die krachtens het internationaal recht door verschillende landen en andere organisaties op internationale schaal is gesloten om bepaalde juridische gevolgen teweeg te brengen. Deze wet regelt de rechten en plichten van elke partij.

Voorbeelden van internationale verdragen zijn overeenkomsten die landen met andere landen hebben gemaakt, landen met internationale organisaties, internationale organisaties met andere internationale organisaties en de Heilige Stoel met landen.

Inzicht in internationale verdragen volgens deskundigen

Internationale verdragen volgens verschillende definities zijn als volgt.

1. Het Verdrag van Wenen van 1969

Internationale verdragen zijn overeenkomsten die door twee of meer landen zijn aangegaan en die tot doel hebben bepaalde juridische gevolgen te hebben.

2. Verdrag van Wenen van 1986

Internationale verdragen zijn internationale overeenkomsten die worden beheerst door het internationaal recht en schriftelijk zijn ondertekend tussen een of meer landen en tussen een of meer internationale organisaties, tussen internationale organisaties.

3. Wet nr. 37 van 1999 betreffende buitenlandse betrekkingen

Internationale overeenkomsten zijn overeenkomsten in welke vorm en benaming dan ook die worden beheerst door het internationaal recht en die door de Indonesische regering schriftelijk zijn opgesteld met een of meer landen, internationale organisaties of andere internationale juridische subjecten, en die aanleiding geven tot rechten en verplichtingen jegens de Indonesische regering die publiekrechtelijk zijn.

4. Wet nr. 24 van 2000 betreffende internationale verdragen

Internationale overeenkomst is een overeenkomst in een bepaalde vorm en naam die is geregeld in het internationaal recht, die schriftelijk wordt opgesteld en rechten en plichten schept op het gebied van publiekrecht.

5. Oppenheimer-Lauterpact

Een internationale overeenkomst is een overeenkomst tussen landen die rechten en plichten schept tussen de partijen die de overeenkomst aangaan.

6. B. Schwarzenberger

Internationale verdragen zijn overeenkomsten tussen internationale juridische subjecten die aanleiding geven tot bindende verplichtingen in het internationaal recht, die zowel bilateraal als multilateraal kunnen zijn.

De juridische onderwerpen in kwestie zijn internationale instellingen en landen.

7. Dr. Muchtar Kusumaatmaja, SH LLM

Internationale verdragen zijn overeenkomsten tussen landen die tot doel hebben bepaalde consequenties te creëren.

Internationale verdragsfunctie

De internationale schaalovereenkomst waarbij veel landen in de wereld zijn betrokken, heeft verschillende functies waarover u meer te weten kunt komen.

Wat zijn de feitelijke functies van deze internationale schaalovereenkomst?

 1. Een land zal altijd algemene erkenning krijgen van leden van de volkeren van de naties van de wereld.
 2. Word een bron van internationaal recht.
 3. Een middel om een ​​vorm van internationale samenwerking te ontwikkelen en vrede tussen naties op te bouwen.
 4. Maak het gemakkelijker om het transactieproces uit te voeren en onderhoud de communicatie tussen landen, zodat het altijd goed en sterk kan zijn.
Lees ook: Systematiek van de grondwet van 1945 (volledig) voor en na wijzigingen fasen van internationale overeenkomsten

Stadia van internationale overeenkomsten

1. De onderhandelingsfase

De eerste fase van een internationale overeenkomst is de fase van de onderhandelingen. In dit stadium moet elk land dat deel uitmaakt van de overeenkomst een delegatie sturen die de volledige bevoegdheid voor dat land heeft.

De onderhandelingsfase heeft tot doel beraadslagingen te voeren en discussies te voeren op diplomatieke conferenties die de volledige formulering van multilaterale overeenkomsten in de vorm van een tekst beslaan.

Deze fase heeft verschillende processen of stromen, waaronder de volgende.

een. Verkenning

De eerste stroom van de onderhandelingsfase in een overeenkomst op internationale schaal is het pad van verkenning. Deze stroom bevat de analyse die door de delegatie is uitgevoerd van de voordelen van de overeenkomst voor het nationaal belang.

In deze stroom zullen alle staatsvertegenwoordigers dus belangrijke punten in de tekst van de grote overeenkomst in overweging nemen.

b. Onderhandelen

Onderhandelingen in deze stroom omvatten onderhandelingen om een ​​vorm van multilaterale overeenkomst te ontwerpen waarbij een van de staatsdelegaties betrokken is als een materiële overeenkomst in overeenstemming met hun respectieve toepassingsgebied.

c. Formulering van het probleem

Het formuleren van een probleem is de volgende stap in de onderhandelingsfase. Bij de formulering van de tekst hebben alle landen die lid zijn van een multilateraal verdrag het recht actief deel te nemen aan de formulering van de tekst van de internationale overeenkomst.

d. Ontvangst

De laatste stroom in de onderhandelingsfase van een internationale overeenkomst is de stroom van acceptatie.

Deze stroom van acceptatie betekent dat elk lid van het land dat toetreedt tot de overeenkomst het recht heeft om te overwegen en vervolgens te beslissen of de tekst van de overeenkomst wordt goedgekeurd of vice versa.

2. Ondertekeningsfase

De volgende fase van een internationale overeenkomst is de ondertekeningsfase.

In dit stadium kunt u weten dat als de tekst van de overeenkomst op internationale schaal wordt goedgekeurd en geaccepteerd, de tekst van de overeenkomst op een internationale schaal moet worden geperfectioneerd.

De manier om dit te verbeteren is door de tekst van de overeenkomst te ondertekenen door vertegenwoordigers van de landen die aan de overeenkomst deelnemen.

3. Validatiefase

De laatste fase van de fase van onderhandelingen over internationale overeenkomsten is de ratificatiefase.

In deze laatste fase moeten alle verdragsteksten op internationale schaal die zijn ondertekend door vertegenwoordigers van de staat, worden ingediend bij de respectieve landen.

Vervolgens moet de tekst van de overeenkomst worden geratificeerd door de ratificatiefasen van de uitvoerende, wetgevende of gezamenlijke organen te doorlopen.

Annulering van internationale overeenkomsten

Kunnen internationale overeenkomsten worden opgezegd? Kunt u die vraag beantwoorden? Het blijkt dus dat deze internationale overeenkomst kan worden opgezegd, jongens!

Hoewel deze overeenkomst bindend is voor elk van haar leden, kan deze overeenkomst nog steeds worden opgezegd indien de volgende redenen het aangaan.

 • Er is een overtreding begaan door een van de leden van de overeenkomst. Sterker nog, als de overtreding een onaangename impact heeft op een van de landen, kan het betrokken land ontslag krijgen.
 • Het bestaan ​​van fouten in de inhoud van de internationale schaalovereenkomst kan er ook toe leiden dat de overeenkomst wordt geannuleerd.
 • Elke indicatie van fraude of fraude in dergelijke grootschalige overeenkomsten kan er ook toe leiden dat de overeenkomst wordt geannuleerd.
 • De opkomst van dreiging of dwang vanuit een land dat erg bedreigend lijkt, kan er ook toe leiden dat de overeenkomst wordt opgezegd.
 • Als de overeenkomst op internationale schaal in feite niet in overeenstemming is met het internationaal recht, kan de overeenkomst worden opgezegd.
Lees ook: Lijst met 40+ beste universiteiten ter wereld [UPDATE]

Beginselen van internationale verdragen

1. Pacta Sun Servanda

In Wereldtaal staat het principe van pacta sun servanda vaker bekend als het principe van rechtszekerheid.

Het rechtszekerheidsbeginsel is een overeenkomst op internationale schaal die het eerste beginsel is en moet worden aanvaard en geïmplementeerd door landen die onderworpen zijn aan internationale overeenkomsten.

2. Rechten van gelijkheid

Indien vertaald in de wereldtaal, zijn rechten van gelijkheid het beginsel van gelijke rechten.

Het principe van gelijke rechten dat is opgenomen in het principe van internationale schaalverdeling is een principe dat vereist dat alle partijen betrokken zijn bij een internationale schaalovereenkomst die gelijkheid handhaaft.

3. Wederkerigheid

Het principe van de volgende overeenkomst op internationale schaal is wederkerigheid. Dit type principe kan, indien vertaald in Wereldtaal, het principe van wederkerigheid worden genoemd.

Wederkerigheid betekent een principe waarbij elk lid van de internationale overeenkomst hetzelfde voordeel moet hebben.

4. Bonafides

Het principe van de volgende overeenkomst op internationale schaal is bonafide. Dit woord is meer bekend met het begrip goede trouw.

Dit principe betekent een principe dat moet ontstaan ​​in het geweten van elk lid van een overeenkomst op internationale schaal.

Elk lid van een overeenkomst op internationale schaal moet dus te goeder trouw zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

5. Courtessy

Het principe van beleefdheid is een van de principes van internationale overeenkomsten die in de wereldtaal meer bekend is als het principe van eer.

Het beginsel van eer kan worden geïnterpreteerd als een beginsel dat vereist dat alle landen die bij de internationale overeenkomst betrokken zijn, elkaar respecteren.

6. Kook de Sic Stantibus

Kook de sic stantibus is het principe van de laatste overeenkomst die je moet weten, jongens! Dit principe, wanneer vertaald in Wereldtaal, staat bekend als het principe van opschorting van toestemming.

Dit principe kan worden geïnterpreteerd als een principe dat opschorting of wijziging van de overeenkomst mogelijk maakt om zeer fundamentele fundamentele redenen. Zelfs dit principe is geregeld in het Verdrag van Wenen.

Voordelen van internationale verdragen

Hieronder volgen de voordelen van internationale overeenkomsten, namelijk:

 1. De staat heeft hetzelfde doel, door een patroon of een systeem aan te nemen dat geleidelijk wordt aangepast.
 2. Met meer internationale samenwerking kunnen geschillen tot een minimum worden beperkt.
 3. Onregelmatigheden die in strijd zijn met overeenkomsten tussen landen kunnen onmiddellijk worden gecorrigeerd en verdere stappen kunnen snel en responsief worden geïmplementeerd.
 4. Oprichting van een veiligheidscoalitie voor wereldvrede en orde om wereldwijd bevorderende activiteiten te creëren.
 5. Elkaar helpen in de problemen van de economische crisis en sympathie krijgen tussen landen om te reageren en economische problemen in andere landen te helpen.

Oorzaken van beëindiging van internationale verdragen

 1. De partijen komen overeen met de procedures die in de overeenkomst zijn uiteengezet;
 2. Het doel van deze overeenkomst is bereikt;
 3. Er zijn fundamentele veranderingen die de uitvoering van de overeenkomst beïnvloeden;
 4. Elke partij handhaaft of schendt de voorwaarden van de overeenkomst niet;
 5. Het Nieuwe Testament dat het Oude Testament verving;
 6. Nieuwe normen ontstaan ​​in het internationaal recht;
 7. Het voorwerp van de overeenkomst is verloren;
 8. Er zijn dingen die de nationale belangen schaden.

Dit is een volledige beschrijving van internationale verdragen en hun fasen. Zou handig kunnen zijn.