Onderzoeksvariabelen: definitie, typen, kenmerken en voorbeelden

onderzoeksvariabele

Onderzoeksvariabelen zijn een belangrijk onderdeel van een onderzoek. een variabele is alles wat een onderzoeker bepaalt om meer informatie te verkrijgen.

In de praktijk zijn er echter nog veel mensen die niet begrijpen wat deze variabele betekent. Daarom bespreken we de onderzoeksvariabelen vanuit hun definitie, typen en kenmerken.

Definitie van onderzoeksvariabelen

"In het algemeen betekent een variabele iets dat kan veranderen, variëren en variëren."

Je moet tijdens school practicumactiviteiten hebben uitgevoerd. Deze practicumactiviteit heeft meestal tot doel de relatie tussen een van de parameters van oorzaak en gevolg vast te stellen.

Een eenvoudig voorbeeld is een practicum om de relatie tussen lampspanning en helderheid te bepalen. Als je de spanning verhoogt, gaan de geïnstalleerde lampjes feller branden.

Kortom, het practicum dat je hebt gedaan, moet onderzoeksvariabelen hebben. Zoals in practicum, de relatie tussen spanning en lamphelderheid. Zonder het te beseffen zijn de spanning en helderheid van de lampen zelf de basisvariabelen van de studie.

Soorten onderzoeksvariabelen

onderzoeksvariabele

Zoals we weten, zijn er verschillende variabelen die de resultaten van het uitgevoerde onderzoek kunnen beïnvloeden.

Om de classificatie van variabelen te vergemakkelijken, kunnen ze daarom worden onderverdeeld in verschillende typen op basis van de relatie, aard, urgentie, meetschaal en het uiterlijk van meettijd.

1. De relatie tussen variabelen

Op basis van de relatie worden de variabelen ingedeeld in drie typen, namelijk de onafhankelijke variabele, de afhankelijke variabele en de stuurvariabele:

 • Onafhankelijk is een type variabele dat veranderingen in andere variabelen veroorzaakt. Een voorbeeld van een onafhankelijke variabele is de spanning zoals in het vorige voorbeeld.

 • Gebonden is een type variabele dat wordt beïnvloed door veranderingen in de onafhankelijke variabele. Net als in het vorige geval is de afhankelijke variabele de helderheid van de lamp.

 • Controle is een type variabele dat kan worden gecontroleerd of gecontroleerd door de onderzoeker. Net als in het vorige voorbeeld is de stuurvariabele spanning omdat de spanning dienovereenkomstig kan worden aangepast.
Lees ook: Het proces van urinevorming bij mensen (samen met afbeeldingen en uitleg)

2. Variabele eigenschappen

Behalve dat ze worden geclassificeerd op basis van hun relatie, kunnen variabelen ook worden geclassificeerd op basis van hun aard. Over het algemeen worden variabelen ingedeeld in twee op basis van hun aard, namelijk statische en dynamische variabelen.

 • Een statische variabele is een type variabele dat zijn waarde, staat of zelfs zijn kenmerken niet kan veranderen. In het bovenstaande voorbeeld is de statische variabele de belasting of weerstand van de lamp zelf.

 • Dynamische variabelen zijn het tegenovergestelde van statische variabelen waarin hun waarden, voorwaarden of kenmerken kunnen veranderen. In het vorige geval zouden we bijvoorbeeld lampstroom en helderheid als dynamische variabelen kunnen classificeren.

3. Feitelijke urgentie

Afgaande op de feitelijke urgentie worden de variabelen onderverdeeld in conceptuele variabelen en feitelijke variabelen. Conceptuele variabelen zijn variabelen die niet duidelijk zichtbaar zijn of in overeenstemming zijn met feiten, bijvoorbeeld motivatie, interesses, talenten en prestaties.

Ondertussen zijn feitelijke variabelen variabelen die duidelijk te zien zijn, bijvoorbeeld spanning, stroom, genen, leeftijd enzovoort.

4. Meetschaal

Naast de drie voorgaande factoren vormt de meetschaal ook de basis voor het classificeren van de typen variabelen. Afhankelijk van het type meetschaal kunnen de variabelen in vier worden verdeeld, namelijk:

 • Nominaal is een type variabele dat alleen afzonderlijk of discreet kan worden gegroepeerd. Voorbeelden zijn geslacht, religie, regio.

 • Ordinal is een type variabele met verschillen, niveaus of reeksen en heeft niet hetzelfde verschil. Een voorbeeld is het rangschikken in een klas op basis van verschillende scores.

 • Interval is hetzelfde type variabele als ordinaal, maar heeft hetzelfde verschil. Een voorbeeld is het leerresultaatinterval aangegeven door de letters ABCD en E.

 • De ratio is een variabele die lijkt op een interval, maar kan worden vergeleken. Een voorbeeld is het lichaamsgewicht, een persoon van 40 kg is de helft van een persoon van 80 kg.
Lees ook: Voltooi Sin Cos Tan trigonometrische tabel (alle hoeken) + hoe deze te begrijpen [2020]

5. Uiterlijk tijdmeting

Op basis van het meetmoment worden de variabelen in twee typen verdeeld, namelijk maximalistische variabelen en typische variabelen.

 • Variabele Maximum is een variabele in het gegevensverzamelingsproces en wordt aangemoedigd voor de respondent. Voorbeelden zijn creativiteit, talent en prestatie.

 • Typische variabelen zijn soorten variabelen waarbij het gegevensverzamelingsproces niet gepaard gaat met aanmoediging voor de respondent. Voorbeelden zijn interesses, persoonlijkheid, houding ten opzichte van bepaalde dingen.

Dus de bespreking van onderzoeksvariabelen. Hopelijk kan het voor jullie allemaal nuttig zijn.