Onderzoeksmethoden: definitie, typen en voorbeelden

onderzoeksmethoden

Onderzoeksmethoden zijn wetenschappelijke stappen om gegevens te verkrijgen voor specifieke doeleinden en gebruiken. Deze wetenschappelijke stap moet worden geleid door een wetenschap voor een specifiek doel en gebruik.

Er zijn veel manieren waarop onderzoekers tot de conclusie van een onderzoeksfenomeen kunnen komen. Sommige bieden numerieke gegevens, andere citeren eerdere theorieën totdat de huidige trend voorspelt.

Dit zijn allemaal de verschillende manieren waarop een onderzoeker werkt, die onderzoeksmethoden worden genoemd. Deze methode wordt regelmatig gebruikt om een ​​klus uit te voeren zodat deze naar wens wordt behaald.

Een sociale waarnemer wil bijvoorbeeld de impact van een natuurramp op de economie van een regio onderzoeken.

Sociale waarnemers moeten bepalen wat voor soort onderzoeksmethode geschikt is om te concluderen dat er al dan niet een ramp is voor de gemeenschap.

onderzoeksmethoden

Definitie van onderzoeksmethoden

De methode van een onderzoek is een wetenschappelijke stap om gegevens te verkrijgen voor specifieke doeleinden en gebruiken.

Prof. Dr. Sugiyono

Op basis van het bovenstaande begrip kan worden begrepen dat deze methode de vorm heeft van wetenschappelijke stappen die worden geleid door een wetenschap voor een specifiek doel en gebruik.

De soorten onderzoeksmethoden zijn behoorlijk gevarieerd, samen met een volledige uitleg.

Soorten onderzoeksmethoden

De onderzoeksmethode volgens de kenmerken van het probleem bestaat uit het volgende:

1. Historische methode

Deze methode maakt een systematische en objectieve reconstructie van het verleden.

Dit illustreert gebeurtenissen uit het verleden die vervolgens worden gebruikt om het leerproces van de huidige samenleving te worden.

2. Beschrijvende methode

Deze methode tracht het object of onderwerp te beschrijven zoals het is, met als doel de feiten en kenmerken van het te bestuderen object op de juiste manier te beschrijven.  

Beschrijvend onderzoek vereist zorgvuldige actie op elk onderdeel van het onderzoek om het onderwerp of object dat wordt bestudeerd dichter bij de waarheid te beschrijven.

3. Ontwikkelingsmethode

Deze methode is bedoeld om groeipatronen of veranderingen in de tijd te onderzoeken.

Lees ook: Procedures voor het schrijven van de juiste graad en voorbeelden

4. Casusmethode

Deze methode heeft tot doel om uitgebreid en intensief te bestuderen over de huidige toestand en de omgevingsinteracties van een bepaald object.

5. Correlationele methode

De methode die tot doel heeft de mate van relatie tussen de variatie van een factor en variaties in andere factoren te onderzoeken, is gebaseerd op de correlatiecoëfficiënt.

6. Experimentele methoden

Een methode die tot doel heeft de mogelijkheid van een causaal verband te onderzoeken door controle of controle uit te oefenen.

7. Vergelijkende causale methode

De methode voor het onderzoeken van mogelijke oorzakelijke verbanden wordt uitgevoerd door de gegevens van de vermoedelijke oorzakelijke factoren ter vergelijking te bekijken.

8. Werkwijze

Methoden die tot doel hebben nieuwe vaardigheden of nieuwe benaderingen te ontwikkelen en worden toegepast en geëvalueerd.

Vervolgens wordt op basis van de onderzoeksaanpak, techniek en data-analyseproces de onderzoeksmethode in tweeën gedeeld, namelijk kwantitatief en kwalitatief.

9. Kwantitatieve methoden

Deze methode is systematisch en maakt gebruik van wiskundige modellen.

Kwantitatief onderzoek kan beschrijvend, correlatief en associatief zijn op basis van de relatie tussen de variabelen.

Beschrijvend kwantitatief onderzoek meet meestal alleen het niveau van een variabele in een populatie of steekproef, terwijl correlatie en associatie kijken naar de relatie tussen twee of meer variabelen.

Als kwantitatieve correlatie alleen relaties laat zien, zoekt de associatieve relatie naar een oorzaak-gevolg-relatie tussen de gerelateerde variabelen.

10. Kwalitatieve methoden

Deze onderzoeksmethode richt zich op het begrijpen van sociale fenomenen die in de samenleving voorkomen.

Onderzoekers gebruiken het perspectief van deelnemers als illustratie bij het verkrijgen van onderzoeksresultaten. Kwalitatief onderzoek omvat verhalende methoden, fenomenologie,  geaard , etnografie en casestudy's.

Voorbeeld van methodeselectie

Titel : DE IMPACT VAN EEN OVERSTROMING OP DE SOCIALE ECONOMISCHE TOESTAND VAN DE GEMEENSCHAP IN DE WIJK BATU BENAWA, DE WIJK HULU SUNGAI TENGAH, ZUID-KALIMANTAN

Door : Reni Yunida, Rosalina Kumalawati, Deasy Arisanty Geography Education, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin, World.

Publicatie : JPG (Journal of Geography Education)

Onderzoeksmethoden :

De methode die in dit onderzoek wordt gebruikt, is beschrijvend kwantitatief. Kwantitatieve onderzoeksmethoden kunnen worden geïnterpreteerd als een onderzoeksmethode gebaseerd op de filosofie van positivisme, gebruikt om een ​​bepaalde populatie of steekproef te onderzoeken, steekproeftechnieken worden over het algemeen willekeurig uitgevoerd, gegevensverzameling maakt gebruik van onderzoeksinstrumenten, gegevensanalyse is kwantitatief / statistisch om de hypothese te testen is vastgesteld (Sugiyono, 2010).

Lees ook: Observatie begrijpen (volledig): betekenis, kenmerken en typen

De bevolking in deze studie bestond uit 1673 mensen in overstroomde gebieden in het Batu Benawa District, in het Hulu Sungai Tengah-regentschap, met in totaal 4 dorpen die getroffen waren door overstromingen.

Steekproef De vorm van opname in dit onderzoek is proportionele steekproef, met de Snowball-steekproeftechniek. Gegevens rechtstreeks verkregen van informanten via interviews.

Het bepalen van de informanten in deze studie met behulp van de sneeuwbalbemonsteringstechniek. Er is gekozen voor snowballsampling om het voor onderzoekers gemakkelijker te maken om monsters te bepalen. Als een rollende sneeuwbal die geleidelijk groter wordt.

Bij het bepalen van de steekproef werden eerst een of twee mensen geselecteerd, maar omdat deze twee mensen zich niet compleet voelden over de verstrekte gegevens, zochten de onderzoekers naar andere mensen waarvan werd aangenomen dat ze het beter wisten en konden ze de gegevens van de twee vorige mensen aanvullen. En zo verder, zodat het aantal monsters toeneemt.

De steekproef van deze studie bestond uit 364 gezinshoofden uit de totale bevolking van 1673 huishoudens in het overstromingsgebied in het Batu Benawa District, in het regentschap Hulu Sungai Tengah.

Verwijzend naar de Isaac en Micheal-tafel in Sugiyono, omdat er in de tabel van Isaac en Micheal geen 1673 gezinshoofden zijn, wordt het aantal dat bijna 1700 gezinshoofden benadert genomen zodat 364 gezinshoofden worden verkregen met een foutenpercentage van 5% of met een betrouwbaarheidsniveau van 95% van alle gezinshoofden in 4 dorpen in het subdistrict Batu Benawa.